Aspect Ratio

更方便可自定且带预设的比例尺工具

Aspect Ratio - US - UI设计素材库

基本信息

  • 收录版本 1.0.1

 

安装

  1. 下载安装包
  2. 双击 Aspect Ratio.sketchplugin 完成安装

 

使用

设置宽高比

执行 Plugins > Aspect Ratio > Set Aspect Ratio 在弹出的对话框中选择宽高比、保持宽高及是否添加比率至画板名称

手动设置宽高比

执行 Plugins > Aspect Ratio > Set Aspect Ratio manually 在弹出的对话框中选择宽比高的数值、保持宽高及是否添加比率至画板名称

重复上一个选项

执行 Plugins > Aspect Ratio > Repeat with last options 重复执行上一个选项

549