Gutter Cutter

快速于 Sketch 创建自定义栅格

Gutter Cutter - US - UI设计素材库

基本信息

- 收录版本 0.1

安装

  1. 下载并解压 Gutter Cutter.zip
  2. 双击 Gutter Cutter.sketchplugin 完成安装

使用

  1. 选择一个图层
  2. 执行 Plugins > Gutter Cutter > Vertical / Horizontal Guides 分别可创建水平 / 垂直栅格
  3. 在弹出的对话框分别可自定义列 / 行数、槽宽及留白
  4. 执行 Plugins > Gutter Cutter > Remove All Guides 可删除所有栅格
447